Støt de filippinske chauffører i Padborg / Support the Filipino drivers in Padborg

Støt de filippinske chauffører i Padborg

Da 3F for nogle få uger siden afslørede vognmandsfirmaet Kurt Beier Transports grove misbrug af billig arbejdskraft fra bl.a. Filippinerne og Sri Lanka, blev historien i kort tid topnyhed i alle danske medier. Vognmandsfirmaet havde i alt 200 tilknyttede chauffører indkvarteret i en beskidt slumlejr i Padborg og med en arbejdstid på op til 21 timer kom chaufførernes løn ned på 15 kr. i timen. Kurt Beier Transports chauffører var på forhånd blevet lovet ordentlige boligforhold, sygeforsikring og en god løn sammenlignet med lønningerne i de lande de kommer fra.

Efter at have været gået i skjul i nogle dage tilbød direktøren for Kurt Beier Transport chaufførerne at genforhandle deres kontrakt. Firmaet tilbød at hæve lønnen til 20 kr. i timen samt at forbedre deres boligforhold en smule. Chaufførerne afslog dog tilbuddet og risikerer nu at blive sendt hjem.

Sagen om de filippinske chauffører i Padborg handler ikke bare om et enkelt firmas tvivlsomme moral, som en del danske politikere hævder. Den handler først og fremmest om at magthaverne i EU og Danmark igennem mange år har brugt bl.a. EU’s regler om arbejdskraftens fri bevægelighed og forbuddet imod eksklusivaftaler til systematisk at undergrave alle aftaler og faglige rettigheder på det europæiske arbejdsmarked.

Dertil kommer at det i årtier har været den filippinske stats politik at eksportere billig arbejdskraft i stor stil til hele verden i stedet for at gøre det muligt for det filippinske folk at arbejde og leve i deres eget land. En lille elite skaffer sig selv store rigdomme ved at sælge alle landets værdier til multinationale selskaber. Antallet af fattige i Filippinerne er nu vokset til 60 millioner og hver eneste dag må 6000 filippinere forlade landet for at arbejde andre steder i verden. De fleste har på forhånd solgt alt hvad de ejede og sat sig i stor gæld. For der skal betales mange tusinde kroner både til statslige og private agenter for at få formidlet arbejde i udlandet.

Det er i det lys man skal se situationen for de filippinske chauffører i Padborg. De er ikke usolidariske, de er bare ludfattige arbejdere som tvinges til at fungere som løntrykkere for at forsørge deres familier.

Imperialismen og dens politiske repræsentanter har i alt for lang tid haft succes med at spille arbejderne ud imod hinanden. Derfor er det helt afgørende for den internationale arbejderbevægelse at se ud over snævre nationale interesser og i stedet intensivere samarbejdet i kampen for faglige rettigheder og ordentlige vilkår for alle arbejdere i verden.

Vi hilser 3F’s opbakning til de filippinske chauffører i Padborg velkommen og opfordrer resten af den danske fagbevægelse til at komme ind i kampen for at opsøge og organisere de mange tusinde migrantarbejdere i Danmark for at bekæmpe social dumping og slavelignende forhold på arbejdsmarkedet.

Styrk den internationale solidaritet Bekæmp imperialismen

Internationalt Forums Sydøstasien-gruppe


Support the Filipino drivers in Padborg

When 3F some weeks ago revealed that the truck driver company Kurt Beier Transport has groslly abused cheap labor power from the Philippines and Sri Lanka (among others), the story quickly became breaking news in all Danish media. The truck driver company had all in all 200 associated drivers living in a dirty slum camp in Padborg, and with working hours of up to 21 hours, the wage of the drivers was pressed down to 15 kr. an hour. The drivers of Kurt Beier Transport had been promised proper living conditions, health insurance and a proper wage, compared to the wages in their countries of origin.

After some days of hiding, the director for Kurt Beier Transport offered the drivers a renegotiation of their contract. The company offered to raise the wage to 20 kr. an hour, and to improve their housing conditions somewhat. The drivers however rejected the offer, and are now at risk of being sent home.

The case of the Filipino drivers in Padborg is not just about a single company's doubtful moral, as a large amount of Danish politicians claim. It is first and foremost about the rulers of the EU and Denmark having, for many years, used the EU's rules about the free movement of labor power and the ban on exclusive agreements (among others) to systematically undermine all agreements and worker's rights on the European labor market.

In addition, it has for decades been the policy of the Philippine state to export lots of cheap labor power to the whole world, instead of making it possible for the Filipino people to work and live in their own country. A small elite secures huge riches for itself by selling off all of the country's valuables to multinational corporations. The amount of poor people in the Philippines has now grown to 60 million, and every day, 6.000 Filipinos have to leave the country to work elsewhere. Most have already sold everything they own and racked up a lot of debt. Because they have to pay many thousand kroner to both state and private agents to secure a job outside of the country.

It is in this light that we must view the situation of the Filipino drivers in Padborg. They do not lack solidarity, they are simply dirt poor workers, who are forced to push down the wages in order to feed their families.

Imperialism and its political representatives have for too long been successful in pitting the workers against one another. That is why it is decisive for the international worker's movement to look beyond narrow national interests and instead intensify the cooperation in the struggle for worker's rights and proper conditions for all workers in the world.

We salute 3F's support for the Filipino drivers in Padborg, and encourage the rest of the Danish labor movement to join the struggle to seek out and organize the many thousand migrant workers in Denmark to combat social dumping and slave-like conditions on the labor market.

Long live international solidarity! Fight imperialism!

International Forum South-East Asia Group

l
Sydøstasiengruppen