Deklaration fra det alternative topmøde i Amsterdam, 12.-17. juni 1997: Flere skridt på vejen til et andet Europa

Hvis vi samarbejder, er vi stærke nok til at opbygge et nyt Europa med demokratisk deltagelse, lighed, miljø-ansvarlighed og en samarbejdets økonomi, ikke konkurrencens. Det forudsætter, at vi:

- gen-regulerer varernes, kapitalens og investeringernes bevægelser gennem lovgivning og skattereform for at gøre økonomien bæredygtig og i stand til at opfylde befolkningens ønsker;

- underlægger investeringer og international handel reguleringer, kvoter og told, som er i overensstemmelse med arbejdernes, de arbejdsløses og de udstødtes interesse i alle samfund;

- forkorter arbejdstiden. For at omfordele arbejdet og stille det til rådighed for alle, men også for at skabe livskvalitet;

- beskytter og nærer lokale økonomier, som kan skabe jobs og øget kontrol over eget liv for alle;

- beskatter valutahandl er, forøger progressive skatter på virksomheds-overskud og kapital-indkomster og indfører direkte skat på forbruget af ikke-fornybare natur-ressourcer; øger progressionen i indkomstskatterne;

- yder fuld anerkendelse af det ubetalte arbejdes værdi, særligt kvinders;

- omdanner alt tvungen deltids-arbejde og midlertidige jobs til arbejds-kontrakter, som giver disse arbejdere alle normale rettigheder;

- skaber social service inden for pasning af børn og ældre og uddannelse - som er lige tilgængeligt for alle;

- stopper den omsiggribende urbanisering og beskytter og støtter arbejdspladser på små landbrug, økologiske landbrug, lokalsamfund på landet og decentral produktion af fornybar energi på landet.

Henimod et andet Europa

Et andet Europa kan kun blive til virkelighed, hvis vi mobiliserer borgerne på hele kontinentet til fuldt ud at udøve deres demokratiske rettigheder og deltage aktivt i bevægelser for forandring.

(...)

I den kommende periode vil vi:

- fortsat kritisere og offentligt følge den europæiske integrations-proces;

- fortsat organisere modstand mod de negative konsekvenser af Maastricht-kriterierne og EU-politikken i vores egne land, og - hvis det er muligt - i et europæisk samarbejde;

- fortsat diskussion af og gennemførelse af alternativer. Denne alternative Amsterdam-erklæring kan blive udgangspunktet for diskussionerne.

- fortsat udbrede den EU-kritiske bevægelse og europæisere den. Vi ønsker at udvikle og opbygge demokratiske bevægelser, organisationer og netværk, som kan kæmpe for en anderledes Europæisk Union. Den Internationale Koalition for et Andet Europa er allerede blevet dannet, omfattende over 200 organisationer; de Europæiske Marcher mod Arbejdsløshed, Fattigdom og Social Udstødning vil også fastholde deres netværk efter Amsterdam.

Vi opfordrer ...

... alle Europas indbyggere til:

Sammen med os at gennemføre en global aktionsuge i den første uge af december l997 - for solidaritet og lighed, mod Maastricht - og Amsterdam-Europa og mod neoliberal politik på alle kontinenter. Sammen kan vi mobilisere på europæisk plan for et andet Europa.

... alle folkelige bevægelser, fagforeninger, NGO'er, politiske partier og engagerede borgere i Europa og globalt til:

Sammen med os at øge samarbejdet. Globaliseringens og den neoliberale politiks ødelæggende konsekvenser føles overalt og må udfordres overalt.

... alle politikere til:

At stemme mod ratificering af Amsterdam-traktaten, så længe de demokratiske grundprincipper ikke er blevet opfyldt.

Og lade europæerne selv give deres mening om Europa til kende gennem folkeafstemninger i alle lande.

Til de mange hundrede mennesker fra hele Europa, som blev arresteret under Amsterdam-topmødet og til de italienske demonstrations-deltagere, som blev udvist fra Holland, siger vi:

Giv ikke op, vi er med jer. Sammen kan vi ændre tingene.